อ้อย

อ้อย

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/