มิราเคิล เบอร์รี่ (Miracle Berry)

มิราเคิล เบอร์รี่

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/