มันแกว

มันแกว

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/